ENGLISH VERSION ⟶

 

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII
,,AKT W MAŁYM FORMACIE 2023”

karta zgłoszenia

ORGANIZATOR:
Świdnicki Ośrodek Kultury

WARUNKI UDZIAŁU:
Oczekujemy fotografii przedstawiających piękno ludzkiego ciała.
Fotografie powinny intrygować kształtem, formą, kompozycją, nastrojem, ukazywać piękno kobiecego i męskiego ciała, piękno modeli i modelek.
1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.
2. Każdy autor może nadesłać do pięciu prac.
3. Technika prac dowolna.
4. Format prac wyłącznie 24×30 cm.
5. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać na odwrocie, podając numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł pracy, imię i nazwisko autora, e-mail.
6. Za uczestnictwo w konkursie należy uiścić opłatę w wysokości: 50 zł na konto: PL30124019781111001014910710 Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica, w tytule wpisując imię i nazwisko – AKT 2023 kopię dowodu wpłaty dołączyć do karty zgłoszenia.
7. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:
Świdnicki Ośrodek Kultury
Rynek 43, 58-100 Świdnica
z dopiskiem: ”AKT 2023”
8. Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
9. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
10. Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących organizatorów i Uczestników konkursu.
11. Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na fotografiach (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.
12. Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) na potrzeby konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
– Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa i katalog z wystawy.
– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

TERMINARZ
Ostateczny termin przyjmowania prac do 01.07.2023 r.
Posiedzenie Jury do 15. 08. 2023 r.
Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2023 r. – www.sok.com.pl
Ekspozycja wystawy sierpień-wrzesień 2023 r.
Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2024 r.

NAGRODY
GRAND PRIX – MEDAL + 6.000 zł
I NAGRODA – 2.500 zł
II NAGRODA – 1.500 zł
ORGANIZATOR:
ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
KURATOR KONKURSU:
ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Świdnicki Ośrodek Kultury
tel. 74/8515657, 74/852 29 78
www.sok.com.pl
sok@sok.com.pl