OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA ŚWIDNICKIEGO OŚRODKA KULTURY
(plik w PDF)

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych dotyczących Państwa będzie niezbędne i/lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć Świdnickiego Ośrodka Kultury zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informujemy, że:

 1. 1. Administratorem Pani/Pana osobowych jest Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek  43 tel: 74 85 56 57, adres e-mail: sok@sok.com.pl
 2. 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest telefonicznie 609010402 lub drogą elektroniczną krzysztof.olejniczak@comars.pl
 3. 3. Pana/Pani dane osobowe  przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 4. 4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 5. 5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. 7. Świdnicki Ośrodek Kultury nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w postaci profilowania.
 8. Anna Rudnicka
  Dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury

 9. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.