Wstęp deklaracji

Świdnicki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sok.com.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Nazwa Świdnicki Ośrodek Kultury
Prawna nazwa skrócona Świdnicki Ośrodek Kultury
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Miejscowość Świdnica
Ulica Rynek
Numer domu 43
Kod pocztowy 58-100
NIP 884-00-29-872
REGON 000586359
Telefon (074) 852-13-37
Faks (074) 852-29-78
E-mail sok@sok.com.pl

Adres strony internetowej: www.sok.com.pl

Adres podmiotowej strony BIP:  http://bip.swidnica.nv.pl/sok

Data publikacji strony internetowej: 2012-12-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pliki graficzne nie posiadają tekstu alternatywnego
  • brak dostępności mediów zmiennych w czasie
  • częściowo zbyt niski kontrast między elementami
  • pojawiają się teksty w postaci grafiki
  • brak możliwości zmiany kontrastu dla treści niebędących tekstem
  • częściowo zachodzące się teksty przy dużym powiększeniu czcionki
  • brak jednoliterowych skrótów klawiaturowych
  • częściowe braki opisów kontekstowych odnośników
  • brak: widocznego focusa, gestów punktowych, aktywowania ruchem, odczytania po oznaczeniu fokusem, podczas wprowadzania danych, identyfikacji błędów, sugestii korekty błędów, zapobiegania błędów.
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
  • część filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace.
  • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnego dostępu pod numerem telefonu 74/851-56-57 lub wysłać e-mail na adres: sok@sok.com.pl

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bożena Kuźma

e-mail: dyrektor@sok.com.pl

Telefon: +48 74 851 56 55

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teatr – Rynek 43

 • Do wejścia głównego prowadzi bezpośrednio chodnik oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku jest winda, dostępna bezpośrednio z poziomu parteru
 • Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na I i II piętrze
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze przy szatni
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

Klub BOLKO – pl. Grunwaldzki 11

 • W budynku brak windy
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego