STYPENDIA W DZIEDZINIE KULTURY

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXXVII/394/17
z dnia 27 października 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami oraz ustalenia ich wysokości (zmieniona uchwałą nr XXXI/334/21 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 30 sierpnia 2021 r.) do 30 listopada br. można składać wnioski o stypendia w dziedzinie kultury.

Zgodnie z przyjętymi warunkami i trybem:
1. Stypendium przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy.

2. Stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
1) wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury, czy opieki nad zabytkami;
2) zamieszkuje w Świdnicy.

3. Stypendium służy wspieraniu rozwoju umiejętności artystycznych oraz upowszechnianiu kultury i opieki nad zabytkami.

4. Stypendium może być przyznawane jako:
1) stypendium twórcze, w dziedzinach:
a) literatura,
b) sztuki wizualne,
c) muzyka,
d) taniec,
e) teatr,
f) film,
g) opieka nad zabytkami,
2) stypendium na przedsięwzięcia związane z upowszechnianiem kultury, w zakresie animacji i edukacji kulturalnej.

5. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
1) osoba zainteresowana;
2) w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie;
3) szkoły i uczelnie;
4) instytucje kultury;
5) organizacje pozarządowe, związki twórcze i inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki.

6. Formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik do uchwały.

7. Osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium.

8. Stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

9. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych ratach.

10. Miesięczna wysokość stypendium wynosi:
1) dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 300 zł brutto;
2) dla studentów – 400 zł brutto;
3) dla osób pełnoletnich nieuczących się – 450 zł brutto.
Wnioski wraz z oświadczeniami adresowane na Wydział Kultury i Organizacji Pozarządowych – Referat Kultury, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy,
ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 1a Biuro Obsługi Interesantów, w terminie do dnia
30 listopada 2023 r. do godz.15.30.

Ww. uchwała określająca warunki i tryb przyznawania stypendiów jest do wglądu w Referacie Kultury, Świdnica ul. Długa 33, pokój nr 03 – oficyna II piętro, tel. 74/8562-836 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego: bip.swidnica.nv.pl/swidnica.

POTRZEBNE DOKUMENTY

Wniosek o przyznanie stypendium

Zgoda na przetwarzanie danych