Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o usługę ogrodzenia terenu imprezy masowej organizowanej w ramach Działania nr 9.1.
w Priorytecie nr IX Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr projektu RPDS.09.01.00-02-012/11 pt. „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy”.

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 14 000 Euro.

Zapraszamy do złożenia oferty na o usługę ogrodzenia terenu imprezy organizowanej w ramach Działania nr 9.1. w Priorytecie nr IX Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr projektu RPDS.09.01.00-02-012/11 pt. „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy”.

Termin realizacji zamówienia: 22-23 czerwca 2013 r.

1.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (przesyłając maila z ofertą na adres a.baranowska@sok.com.pl), pocztą lub osobiście w siedzibie Ośrodka, w terminie do dnia 11 czerwca 2013 r. (decyduje data wpłynięcia).
2.    Ocena ofert nastąpi do 12 czerwca 2013 r.
3.    Forma świadczenia usługi – umowa z wykonawcą lub zlecenie.
4.    Wymagania niezbędne:
1)   Akceptacja warunków zlecenia.

5.    Zakres zlecenia:
Usługa ogrodzenia terenu imprezy masowej organizowanej na świdnickim Rynku w ramach projektu „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy”:

  • Wykonawca zapewnia dostarczenie płotów przenośnych do wygrodzenia terenu imprezy masowej na świdnickim Rynku w postaci: 45 płotów ciężkich o wysokości do 150  cm do wygrodzenia przodu sceny, 100 metrów płotów lekkich o wysokości do 150 cm do wygrodzenia terenu koncertowego oraz 50 metrów płotów lekkich o wysokości 200 cm do wygrodzenia zaplecza sceny,
  • Płoty muszą być zamontowane w sobotę 22.06.2013 r. od godziny 10:00 do niedzieli 23.06.2013 r. do godziny 21:00,
  • Wykonawca zapewnia własną obsługę do montażu i demontażu płotów.
  • Zamawiający wskaże umiejscowienie płotów na terenie świdnickiego Rynku.

6.    Warunki zlecenia:

1)   Płatność za wykonanie usługi po wykonaniu zlecenia.

2)   Udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych zleceń.
7.    Treść oferty:
1)   nazwa i adres zleceniodawcy,
2)   numery: NIP oraz REGON,
3)   nr rachunku bankowego,
4)   oświadczenie o akceptacji zakresu i warunków zlecenia,
5)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach ofertowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
6)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu (załącznik nr 1 do oferty),
7)   oświadczenie o: posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej (załącznik nr 2 do oferty),

8.    cena usługi: cena brutto za usługę ogrodzenia imprezy masowej organizowanej na świdnickim Rynku w ramach projektu „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy” (zgodnie z zapisami punktu 5).
9.    Kryteria oceny złożonych ofert: Proponowana cena brutto za wykonanie zlecenia.

10. Osoba uprawniona do kontaktu:

Pani Aleksandra Baranowska – tel.: 74 851 56 52, mail: a.baranowska@sok.com.pl

Świdnica, 06.06.2013 r.