ZESTAW 2017
XXIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII

REGULAMIN

W konkursie biorą udział wyłącznie zestawy, cykle prac.
Konkurs jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
Jeden autor może nadesłać do 4 zestawów w każdym dziale.
Na odwrocie każdej pracy należy podać kolejno:
– imię i nazwisko autora,
– dokładny adres,
– e-mail,
– tytuł działu,
– numer kolejny zestawu zgodny z dołączoną kartą zgłoszenia,
– tytuł zestawu
– kolejność prac w zestawie lub jego układ graficzny na osobnej kartce

5. Prace w sztywnych opakowaniach należy przesyłać na adres:

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Franciszkańska18 ,58-100 Świdnica
z dopiskiem: ZESTAW 2017

Organizatorzy zapewniają zwrot prac w tych samych opakowaniach.
Organizatorzy zapewniają sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania i publikowania zdjęć w katalogu, prasie, telewizji i internecie.
Prace nagrodzone pozostają wyłączną własnością autorów.
Jury ma prawo do innego podziału nagród.
10.Warunki konkursu mają moc postanowień umownych obowiązujących
organizatorów i Uczestników konkursu.

Nadesłane prace są równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw
autorskich oraz majątkowych do zdjęcia. Nadsyłając prace na konkurs, autor
oświadcza, że prawa osób trzecich zostały wyjaśnione a autor prac posiada
stosowne zezwolenie na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na
fotografiach. (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o
prawie autorskim i prawach pokrewnych). Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.
Autor zdjęcia akceptuje warunki regulaminu i wyraża zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami)
na potrzeby konkursu.
DZIAŁ I
FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA

Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy
społeczne. Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument,
fotografia publicystyczna. Format całego zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

DZIAŁ II
FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA

Poszukiwanie nowych środków wyrazu fotograficznego otaczającego nas świata,
ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w
obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości.
Format zestawu prac nie większy niż 70 x 100 cm.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom
uczestnictwa i katalog z wystawy.
– Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają bezpłatnie katalog z wystawy.

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i Nazwisko

Adres

Dział „Fotografia Reportażowa”

Tytuły prac

1.

2.

3.

4.

Dział „Fotografia Poszukująca’

Tytuły prac

1.

2.

3.

4.

TERMINARZ

Ostateczny termin przyjmowania prac do 30.06.2017 r.
Posiedzenie Jury do 15. 08. 2017 r.
Zawiadomienie o wynikach do 25. 08. 2017 r. – www.sok.com.pl
Ekspozycja wystawy wrzesień-październik 2017 r.
Zwrot wszystkich prac wraz z katalogiem z wystawy do 31.01.2018 r.

NAGRODY

GRAND PRIX „ZESTAW 2017” MEDAL + 5.000 zł

DZIAŁ I FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA

I NAGRODA – 1.500 zł

II NAGRODA-1.000 zł

DZIAŁ II FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA

I NAGRODA – 1.500 zł

II NAGRODA-1.000 zł

ORGANIZATORZY:

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

KURATOR KONKURSU:
ANDRZEJ PROTASIUK /Es FIAP/

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Świdnicki Ośrodek Kultury tel. 74/8515657, 74/852 29 78

www.sok.com.pl
sok@sok.com.pl

XXIII INTERNATIONAL PHOTO-CONTEST – SET 2017
REGULATIONS OF THE COMPETITION

1.Participants of the competition can only send sets, cycles of works.
2.The competition is accessible for all the persons who take photographs.
3.Up to 4 sets in every section can be sent in by one author.
4.At the other side of each work the following information should be provided in the order as follows:

– author’s name and surname
– full address
-e-mail
-title of section
– subsequent number of set consistent with the attached application form
-title of set
– the order of works in a particular set or its graphic layout should be
written on a separate sheet of paper 5.The works in stiff packages should be sent at the following adress: MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,ul. Franciszkańska 18, 58-100 SWIDNICA ”SET – 2017”

6..The Organisers provide the return of works in the same packages.
7.The Organisers are in the right to reproduce and to publish the photographs, free of charge, in the catalogue, the press, television and the Internet in order to advertise the exhibition.

8.The winning works become the exclusive ownership of the authors.
9.The Jury enjoy the right to divide the prizes in a different way.
10.Conditions of the competition have the force of contractual obligations obligatory for the Organisers and the Participants of the competition.

SECTION I
REPORTAGE PHOTOGRAPHY

Photographic registration of time and place we live in. Significant social issues. Personal autor’s attitude to reality. A report, document, journalistic photography. Size of the whole set – not bigger than 70×100 cm.

SECTION II
SEARCHING PHOTOGRAPHY

Searching for new means of photographic expression of the surrounding world, people, thoughts, feelings, experiences, impressions and so forth.

Contemplations of formal nature, searching in the areas of the structure of photographic representation of visual reality. Size of the whole set – not bigger than 70×100 cm.

FINAL RESOLUTIONS

„Each author of the works selected to be displayed will receive the diploma of participation and the catalogue of exhibition.

„All participants of the competition will receive the catalogue of exhibition free of charge.

THE APPLICATION FORM

Name

Address

SECTION I

REPORTAGE PHOTOGRAPHY

Titles of sets

1.

2.

3.

4.

SECTION II

SEARCHING PHOTOGRAPHY

Titles of sets

1.

2.

3.

4.

TIMETABLE

Deadline or submission of works till 30.06.2017

Sitting of Jury till 15.08.2017

Announcement of results till 25.08.2017 – www.sok.com.pl

Exposition from September – October 2017

Return of all the works together with the catalogue of exhibition till 31.01.2018 PRIZES

GRAND PRIX SET’ 2017 THE MEDAL + 5.000 ZL

SECTION I REPORTAGE PHOTOGRAPHY

I PRIZE – 1.500 ZL

II PRIZE-1.000 ZL

SECTION II SEARCHING PHOTOGRAPHY

I PRIZE – 1.500 ZL

II PRIZE-1.000 ZL

THE ORGANISER:

SWIDNICKI OSRODEK KULTURY

/Swidnica Culture Centre/

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

THE COMMISSIONER OF THE COMPETITION:

Andrzej Protasiuk /Es.FIAP/

Detailed information on the competition can be obtained from: Swidnicki Osrodek Kultury phone number: +48 74 8515657, +48 74852-29-78
www.sok.com.pl sok@sok.com.pl