Do 15 sierpnia 2014 r. można składać wnioski o przyznanie nagród w dziedzinie kultury!

Zgodnie z uchwałą nr XLIII/521/10 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 marca 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów:

1) nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy;

2) uprawionymi do składania wniosków o przyznanie nagród są:

a) komisja Rady Miejskiej w Świdnicy właściwa do spraw kultury,

b) komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Świdnicy właściwe do spraw kultury oraz ochrony i konserwacji zabytków,

c) stowarzyszenia działające w zakresie kultury w mieście,

d) jednostki kultury i oświaty z terenu miasta;

3) formularz wniosku o przyznanie nagrody określa załącznik nr 1 do uchwały;

4) nagrody indywidualne lub zbiorowe, w formie pieniężnej lub rzeczowej przyznawane są wyróżniającym się w twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, których miejscem zamieszkania lub terenem działania jest miasto Świdnica, w szczególności: artystom, twórcom, organizatorom przedsięwzięć kulturalnych, popularyzatorom kultury, pracownikom gminnych jednostek kultury i oświaty;

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica adresowane na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, w terminie do 15 sierpnia 2014 r. Uchwała w sprawie nagród jest do wglądu w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (tel. 74 856 28 52) oraz umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy – www.swidnica.bip-gov.info.pl (prawo lokalne).

Pobierz: Formularz wniosku o przyznanie nagrody [DOC].