Zasady plakatowania i cennik określa Zarządzenie dyrektora Świdnickiego Ośrodka Kultury w sprawie plakatowania. Przyjmowanie zleceń od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura ŚOK, plakatowanie we wtorki z wyłączeniem świąt przypadających w te dni, wówczas plakatowanie w najbliższym dniu roboczym.

Cennik plakatowania ŚOK (obowiązujący od 1 września 2022 r.)
Regulamin plakatowania (obowiązujący od 1 września 2022 r.)
Zlecenie plakatowania ŚOK
Wykaz słupów dostępnych w usłudze plakatowania

Dnia 2 lutego 2024 r. weszło w życie zarządzenie nr 0050-38/2024 Prezydenta Miasta Świdnicy dot. zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

ŚOK nie odpowiada za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich i warunków atmosferycznych oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z treścią zamieszczonego przez komitety wyborcze plakatu bądź za związane z treścią plakatu naruszenie innych praw.

WAŻNE

Zgodnie z art.110 § 1 w.w. Ustawy, na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych można umieszczać plakaty i hasła wyborcze wyłącznie po uzyskaniu zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia.

Kto, w związku z wyborami (art.495 § 1):

  1. umieszcza plakaty i hasła wyborcze na ścianach budynków, przystankach komunikacji publicznej, tablicach i słupach ogłoszeniowych, ogrodzeniach, latarniach, urządzeniach energetycznych, telekomunikacyjnych i innych bez zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości, obiektu albo urządzenia,
  2. przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych w celu prowadzenia kampanii wyborczej narusza obowiązujące przepisy porządkowe,
  3. umieszcza plakaty i hasła wyborcze w taki sposób, że nie można ich usunąć bez powodowania szkód,

      PODLEGA KARZE GRZYWNY.

Ponadto zgodnie z art. 110 § 6

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione w celu prowadzenia agitacji wyborczej pełnomocnicy wyborczy obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów.

Oraz art.110 § 6

Prezydent (wójt) postanawia o usunięciu plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych nieusuniętych przez obowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie, o którym mowa w § 6. Koszty usunięcia ponoszą obowiązani.

Szczegółowych informacji na temat plakatowania udziela:

Pani Penelopa Rybarkiewicz – Szmajduch – 74 851 56 57 lub p.szmajduch@sok.com.pl