Świdnicki Ośrodek Kultury zwraca się z zapytaniem o usługę montażu
i demontażu domków jarmarkowych podczas imprezy organizowanej w ramach Działania nr 9.1. w Priorytecie nr IX Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr projektu RPDS.09.01.00-02-012/11 pt. „Dzik na szlaku cysterskim
w Świdnicy”.

Zapytanie ofertowe poniżej kwoty 14 000 Euro.

Zapraszamy do złożenia oferty na usługę montażu i demontażu domków jarmarkowych podczas imprezy organizowanej w ramach Działania nr 9.1. w Priorytecie nr IX Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 nr projektu RPDS.09.01.00-02-012/11 pt. „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy”.

Termin realizacji zamówienia: 22-23 czerwca 2013 r.

1.    Ofertę należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej (przesyłając maila z ofertą na adres a.baranowska@sok.com.pl), pocztą lub osobiście w siedzibie Ośrodka, w terminie do dnia 17 czerwca 2013 r. (decyduje data wpłynięcia).
2.    Ocena ofert nastąpi do 12 czerwca 2013 r.
3.    Forma świadczenia usługi – umowa z wykonawcą lub zlecenie.
4.    Wymagania niezbędne:
1)   Akceptacja warunków zlecenia.
 Zakres zlecenia:
Usługę montażu i demontażu domków jarmarkowych imprezy organizowanej na świdnickim Rynku w ramach projektu „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy”:

 • Wykonawca musi dostarczyć minimum 10 domków drewnianych o wymiarach 2,20 m  x 2,40 m
 • Domki muszą mieć możliwość zamykania na noc i posiadać możliwość przyłączenia energii elektrycznej,
 • Domki muszą posiadać otwierane co najmniej 3 strony w postaci uchylnych okien lub okiennic,
 • Domki muszą posiadać drewnianą podłogę,
 • Domki muszą być gotowe do użytku w dniu 22.06.2013 od godziny 8:00, do dnia 23.06.2013 do 21:00,
 • Wykonawca zapewnia obsługę do montażu i demontażu domków jarmarkowych.
     Warunki zlecenia:

1)   Płatność za wykonanie usługi po wykonaniu zlecenia.

2)   Udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych zleceń.

 1.   Treść oferty:

1)   nazwa i adres zleceniodawcy,

2)   numery: NIP oraz REGON,

3)   nr rachunku bankowego,

4)   oświadczenie o akceptacji zakresu i warunków zlecenia,

5)   oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach ofertowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

6)   oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia podmiotu (załącznik
nr 1 do oferty),

7)   oświadczenie o: posiadaniu uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej (załącznik nr 2 do oferty),

 1. 8.    cena usługi: cena brutto za usługę montażu i demontażu domków jarmarkowych podczas imprezy organizowanej na świdnickim Rynku
  w ramach projektu „Dzik na szlaku cysterskim w Świdnicy” (zgodnie
  z zapisami punktu 5).
 2. 9.    Kryteria oceny złożonych ofert:

Proponowana cena brutto za wykonanie zlecenia.

10. Osoba uprawniona do kontaktu:

Pani Aleksandra Baranowska – tel.: 74 851 56 52,

mail: a.baranowska@sok.com.pl

Świdnica, 12.06.2013 r.