Ładowanie Wydarzenia
To wydarzenie minęło.

ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY

OGŁASZA KONKURS

SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2021

 

 1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. VIII), szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).
 3. Jeden autor może zgłosić do konkursu wyłącznie jeden utwór.
 4. Przedmiotem konkursu nie są utwory autorstwa zbiorowego.
 5. Utwór wydrukowany i podpisany należy przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy również przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 8 czerwca 2021. W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego.

Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.

 1. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny.
 2. Organizator informuje, że wszystkie nadesłane prace konkursowe przed przekazaniem ich do oceny Jury poddane zostaną anonimizacji w sposób uniemożliwiający identyfikację autorów. Dopiero po całościowej ocenie nadesłanych prac Organizator umożliwi Komisji identyfikację autorów.
 3. Z chwilą zgłoszenia utworu do konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z utworu przez Organizatora.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez do dnia 30.06. 2021.
 5. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu — I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII),
  I w kategorii szkół średnich, I w kategorii dorosłych — po 600 zł każdej kategorii.
  Jednocześnie Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
 6. Organizator nie zwracają nadesłanych prac.
 7. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła formularz zgłoszeniowy wraz z informacją RODO (info: www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl)
 8. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska: h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

ZAPRASZAMY DO PISANIA!

www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl

Formularz-zgłoszeniowy-2021

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury — państwowego funduszu celowego

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z polskim orłem z lewej strony