Świdnicki Ośrodek Kultury nabór na stanowisko Głównego Księgowego na czas zastępstwa w pełnym wymiarze czasu.

Kandydat powinien spełniać, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), następujące wymagania:

  1. Posiadać obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA).
  2. Znać język polski w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
  3. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i korzystać z pełni praw publicznych.
  4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 

Kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

  1. Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,
  2. Ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  3. Jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów
  4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Pełny tekst ogłoszenia –  plik pdf
kwestionariusz – plik doc

______________________________________________________________________

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2017 do godziny 16.00 w sekretariacie ŚOK (Rynek 43 p. 22) lub pocztą (Świdnicki Ośrodek Kultury Rynek 43 58-100 Świdnica) – decyduje data stempla pocztowego.