Komunikat stypendia w dziedzinie kultury

Zgodnie z podjętą przez Radę Miejską w Świdnicy uchwałą nr XXVIII/312/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i stypendiów

w dziedzinie kultury (z późn. zm.:  uchwała nr XXIII/308/08 z dnia10 października 2008 r. oraz nr XLIII/521/10 z dnia 26 marca 2010 r.) do 30 listopada br. można składać wnioski
o stypendia w dziedzinie kultury.

Zgodnie z przyjętym regulaminem:

1) stypendium przyznaje Prezydent Miasta Świdnicy;

2) stypendium może otrzymać osoba spełniająca łącznie następujące warunki:

a) wykaże się dorobkiem w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania

kultury, opieki nad zabytkami,

b) zamieszkuje w Świdnicy;

3) z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba zainteresowana, bądź

w przypadku osoby nieletniej rodzice lub prawni opiekunowie;

4) formularz wniosku o przyznanie stypendium określa załącznik nr 2 do uchwały;

5) osoba, której przyznano stypendium obowiązana jest do:

a) podpisania umowy określającej zobowiązania stron wynikające z przyznanego stypendium,

b) wykonania przyjętego programu stypendium, w szczególności założonego celu,

uwzględniającego efekt promocyjny dla Miasta Świdnicy,

c) przedstawienia w ustalonym terminie sprawozdania z realizacji części lub całości

programu stypendium;

6) w przypadku niezrealizowania programu stypendium, stypendysta jest zobowiązany

zwrócić pobrane stypendium;

7) stypendium może być przyznane maksymalnie na 12 miesięcy.

 

Wnioski adresowane na Departament Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – Referat Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi- należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, pokój nr 27, w terminie do dnia 30 listopada 2014 r. Ww. uchwały określające zasady przyznawania stypendiów są do wglądu

w Referacie Kultury, Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi pokój nr 126 (tel.74- 8562-852) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.swidnica.bip-gov.info.pl.

Wniosek: Formularz wniosku o stypendium