ŚWIDNICKI OŚRODEK KULTURY
OGŁASZA KONKURS
SZTUKA TEATRALNA — ALCHEMIA TEATRALNA 2019

1. Przedmiotem konkursu jest dramat o szeroko rozumianej tematyce współczesnej, nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany, będący oryginalnym dziełem autora (adaptacje nie będą przedmiotem konkursu).
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych (kl. VIII i oddziały gimnazjalne), szkół średnich oraz osób dorosłych (+19 lat).
3. Utwór wydrukowany i podpisany, opatrzony pieczątką instytucji patronującej
(dot. uczniów) należy złożyć lub przesłać z dopiskiem „konkurs na sztukę teatralną” na adres: Świdnicki Ośrodek Kultury, Rynek 43, 58-100 Świdnica. Należy również przesłać wersję elektroniczną tekstu na adres h.szymanska@sok.com.pl. Obie wersje należy dostarczyć na wskazane wyżej adresy do 1 czerwca 2019. W przypadku przesyłek listowych decyduje data stempla pocztowego.
Praca (napisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12), powinna liczyć maksymalnie 10 stron w przypadku uczniów szkół podstawowych oraz maksymalnie 20 stron w przypadku licealistów i dorosłych.
4. Utwory nieodpowiadające powyższym warunkom nie będą przedmiotem oceny jury.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez jury do dnia 22 czerwca 2019.
6. Jury przyzna 3 główne finansowe nagrody konkursu – I w kategorii szkól podstawowych (kl. VIII i oddziały gimnazjalne), I w kategorii szkół średnich, I w kategorii dorosłych — po 500 zł każdej kategorii.
7. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych dramatów bez zgody autorów.
10. Każdy uczestnik wraz z pracą nadsyła zgodę dot. RODO (info www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl).
11. Wszystkich informacji na temat konkursu udziela koordynator projektu Halina Szymańska:
h.szymanska@sok.com.pl, tel. 748515653.

Do pobrania:

RODO zgoda
Konkurs Sztuka Teatralna 2019 – regulamin

ZAPRASZAMY DO PISANIA!

www.alchemiateatralna.pl, www.sok.com.pl

Projekt Alchemia teatralna dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kulturyministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego logo